Këto janë disa nga thëniet më të famshme nga Kobe Bryant - These are some of the most famous sayings by Kobe Bryant

Ai do të mbetet gjatë në memorien e shumë adhuruesve të tij.
Një prej basketbollistëve më të mëdhenj që ka njohur historia, Kobe Bryant, e ka humbur jetën tragjikisht të dielën (26 janar 2020) në një aksident ajror, së bashku me vajzën e tij dhe shtatë njerëzve tjetër që ishin në helikopter.
He will remain long in the memory of many of his worshipers.
One of the greatest basketball players in history, Kobe Bryant, died tragically on Sunday (January 26, 2020) in a plane crash, along with his daughter and seven other people in the helicopter.

Derisa e gjithë botë po flet për këtë ngjarje tragjike dhe trashëgiminë që ka lënë në sport, më poshtë jua sjellim disa prej thënieve të paharruara të legjendës së NBA:
Nëse ke frikë nga dështimi, atëherë me siguri që do të dështosh.
Nuk dua të jem Michael Jordan i ardhshëm, dua të jem Kobe Bryant.
Nëse nuk beson në vetvete, askush tjetër nuk do ta bëjë për ty.
Kur ta kuptosh ndjenjën e dështimit, vendosmëria e ndjek suksesin.
Fitorja ka prioritet mbi të gjitha. Nuk ka zonë paqeje. Nuk ka pothuajse.
Gjithçka negative – presioni, sfidat – të gjitha janë një mundësi për mua që të ngritëm.
Gjëja më e rëndësishme është të përpiqesh t’i frymëzosh njerëzit, në mënyrë që ata të jenë të shkëlqyer në çfarëdo që duan të bëjnë.

While the whole world is talking about this tragic event and the legacy it has left in the sport, below are some of the most memorable NBA legend statements:
If you are afraid of failure then surely you will fail.
I don't want to be the next Michael Jordan, I want to be Kobe Bryant.
If you don't believe in yourself, no one else will do it for you.
When you understand the feeling of failure, determination follows success.
Victory takes precedence over all. There is no peace zone. There are almost no.
Everything negative - the pressure, the challenges - are all an opportunity for me to rise.
The most important thing is to try to inspire people so that they are great at whatever they want to do.

Truri im… nuk mund ta përpunojë dështimin. Nuk do ta përpunojë dështimin. Sepse nëse do të qëndroja dhe duhej të përballesha me veten dhe t’i thosha vetes: ‘Ti je një dështim’… Mendoj se pothuajse më e keqe se vdekja.
My brain ... can't process failure. It will not process failure. Because if I had to stand up and have to face myself and say to myself, 'You're a failure' ... I think it's almost worse than death.